nordtrondelag

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at alle skoleelever i Norge får muligheten oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Elever i grunnskolen og i den videregående skolen i Nord-Trøndelag mottar kunst og kultur av høy kvalitet gjennom Den kulturelle skolesekken. Målet er at elevene får et aktivt forhold til kunst og kultur gjennom gode opplevelser og at dette bidrar til mer allsidig læring.

Fylkeskommunen har ansvar for å administrere ordningen og skal sikre alle grunnskoleelever i fylket et regelmessig, variert og profesjonelt kulturtilbud av høy kvalitet og innen alle kunst- og kulturuttrykk. Elevene skal få møte kunstnere i sitt eget miljø på skolen, men også bli kjent med kunst- og kulturinstitusjonene i lokalsamfunnet. I Nord-Trøndelag er ansvaret for ordningen fordelt mellom avdeling for kultur og regional utdanning, som har ansvar for grunnskolen, og avdeling for videregående opplæring, som har ansvar for den videregående skolen.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Ordningen finansieres av tippemidlene.

St.mld nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skolesekk for framtida stadfester at både kulturpolitiske og skolepolitiske mål skal ligge til grunn for ordningen. Skapende læring, strategiplan for kunst og kultur i opplæringen 2007 – 2010, omhandler også Den kulturelle skolesekken og har flere tiltak knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Stortingsmelding nr. 8 (2007/2008) sier følgende:

Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere: 

- å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod  
- å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag  
- å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.

Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.

For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.

Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.

Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.

Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.

Regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.

Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.

Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.

Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken."

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i: