nordtrondelag

Planer og rapportering

Richard Susegg Kvarving @ Nord-Trøndelag // 25.11.14

Ressurside om planer og rapportering for kommunekoordinatorer for Den kulturelle skolesekken

Som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken skal du bl.a. levere planer og rapporter. På denne siden finner du blant annet informasjon om frister, føringer, vurderinger knyttet til kommunale tiltak og hvorfor planer ikke godkjennes. Du finner også den samme informasjonen i en presentasjon nederst på siden.

Viktige frister

Du skal planlegge for skoleår og rapportere på kalenderår

 • Frist for levering av DKS-plan er 1. juni
 • Frist for innlevering av DKS-rapport er 1. februar.

Føringer for innholdet i DKS-plan

Når kommunen lager DKS-plan

Mal for plan (excel-ark) sendes koordinator i god tid før fristen.

 • Kommunen skal planlegge lokal aktivitet ut fra midler fra:
  • Tildelingen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
  • Abonnementet på 21 kroner pr. grunnskoleelev i planperioden. Dette gjelder også privatskoler. Abonnementet betales ved at kommunen setter av en øremerket sum i eget budsjett til DKS tilsvarende summen på abonnementet.
 • Vurder aktivitetene opp mot målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken

Vurdering av kommunal DKS-plan

 • De fylkeskommunale og kommunale DKS-tilbudene skal ikke erstatte det ordinære kunst- og kulturtilbudet i skolen, men være et supplement til dette
 • Aktiviteten skal vurderes ut fra kriteriene for DKS og det viktigste her er prinsippet om profesjonalitet
 • Det er viktig å motivere og inspirere til bruk av profesjonelle kunstnere i kommunen. Kulturarv er satsingsområde for DKS lokalt
 • Spillemidlene skal ikke brukes til aktivitet som skolen allikevel ville gjennomført. Eksempler her er ekskursjoner á la «tur i fjæra», leirskole og skole-/høgtidsgudtjenester
 • Mange kommuner har gjort avtaler med historielag, enkeltpersoner og lignende som i varierende grad får honorar for sitt oppdrag. Dette godkjennes
 • Billettkjøp til forestillinger med elever fra Musikk, dans og drama-linjen ved en videregående skole godkjennes ikke med mindre det er profesjonelle utøvere på scenen
 • Å ha profesjonell lyd og/eller lyssetting på en forestilling der elever opptrer for elever kommer ikke inn under DKS-kriteriene

Gjengangere i avslått DKS-plan

 • For lite informasjon om aktiviteten til at vi kan vurdere den i henhold til kriteriene. Gjengi gjerne innhold eller opplegg
 • Det framgår ikke konkret hva midlene går til.  Spesifiser gjerne kostandene
 • Det planlegges for lite aktivitet i forhold til disponible ressurser. Begrunn hvorfor det er udisponerte midler
 • Profesjonaliteten i aktiviteten kommer ikke tydelig nok fram. Gjengi gjerne titler eller roller til de ansvarlige i aktiviteten
 • DKS-aktiviteten skal ikke erstatte ordinær undervisning
 • Transportkostnader fylles ikke inn på rett plass i plan–fylkeskommunale aktiviteter kontra kommunale aktiviteter
 • Spillemidler kan ikke dekke administrasjonsutgifter til DKS

Når kommunen lager DKS-rapport

Logg inn på www.dksrapportering.no og rapporer på kalenderår.

Teknisk informasjon om www.dksrapportering.no

 1. Du logger inn på www.dksrapportering.no med samme brukernavn og passord som i ksys
 2. Når du er innlogget vil du få tilgang til tidligere rapporteringer
 3. Klikk på den grå utheva teksten så får du aktivert skrive modus. Du kan hele tiden endre underveis. Det blir ikke registrert i våre systemer før du klikker på send inn knappen nederst! NB! Det rapporteres kun på egne DKS tiltak i forhold til tidligere innsendt plan under 2 Aktiviteter, og ikke DKS-produksjonene i fylkeskommunal regi!
 4. Skysskostnader knyttet til flykeskommunale aktiviteter skal føres under Transport under Utgifter i 3 Regnskapssammendrag
 5. Abonnementet til DKS skal både føres under Utgifter og sammen med eventeult andre egne midler under Egne midler til produksjoner og formidling under Inntekter  i 3 Regnskapssammendrag
 6. Info om skoler og elevtall finnes på Grunnskolen Informasjonssystem (GSI), følg linken; https://gsi.udir.no/informasjon/apne/
 7. Nederst føres det en endringslogg slik at du/vi kan se når skjemaet har vært åpnet.

Hva rapporteres på www.dksrapportering.no

Generelle opplysninger og organisering av kommunal DKS
Fyll ut eller oppdater opplysningene

Aktiviteter og omfang

 • Alle kommunale aktiviteter føres her. En linje per aktivitet
 • Det må komme fram hva aktiviteten er, ikke bare hvor elevene har vært. Informasjonen føres inn i skjemaet som dukker frem på høyre side
 • RDO betyr Reise, diett og opphold

Regnskapssammendrag - Utgifter

 • Post 1: 21 kr. * antall elever + eventuell andre kommunale midler.
 • Post 2: Transportkostnadene kommunen har hatt knyttet til fylkeskommunale aktiviteter.
 • Post 8: Midler som ikke er benyttet og som skal overføres til neste års budsjett.

Regnskapssammendrag – Inntekter

 • Post 1: Tildeling fra fylkeskommunen + 21 kr. * antall elever.

Sluttresultatet skal bli balanse mellom Sum utgifter og Sum inntekter

 

Logo DKS

Logo DKS