nordtrondelag

Evaluering av DKS i videregående skole

Telemarksforskning har på oppdrag fra Kirke - og kulturdepartementet evaluert DKS i videregående skoler. Tilbakemeldingene fra skolene som har deltatt i forsøket, viser at det ikke er interesse eller vilje som er mangelvare, men at utfordringen er å balansere skolens oppgave mellom på den ene siden det vi kan kalle en skole som dannelsesarena i vid forstand, og på den andre siden læring av grunnleggende ferdigheter. Det skaper dilemmaer for de som skal implementere Den kulturelle skolesekken i sin skole.

Evalueringen av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole baserer seg på intervjuer med DKS-administrasjonen, skolekontakter og kunstnere i de to forsøksfylkene Hordaland og Vest-Agder. Det er også foretatt stikkprøver i fire andre forsøksfylker: Sogn og Fjordane, Troms, Møre og Romsdal og Hedmark. I tillegg er det gjennomført en survey-undersøkelse rettet mot elever i disse fylkene.

 

Les mer om evalureingene her: